ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

Autoclave စက္ကူလိပ်